Pedagogikk og styringssvikt

Satser kunnskapsministeren på walkover?

Vi fortsetter debatten!

Neste etappe i gjennomgangen av spesialundervisningen og rettigheter til elever med spesielle behov er avlevert med stortingsmelding Læring og fellesskap – Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov

Vi fortsetter debatten! Dette er en oppfordring til alle som deltok i forrige runde og nye om å komme med innlegg og kommentere andres.

• BLI MEDLEM AV NETTIONEN – Bygde-Norges møteplass på nett! Kommentar Det går mot slutten av januar. Tiden for jordbruksoppgjøret nærmer seg. Les Erling Kjekstad. Per Olav Lundteigen har vært på et møte noen …. • www.nationen.no
• BLI MEDLEM AV NETTIONEN – Bygde-Norges møteplass på nett! Kommentar Det går mot slutten av januar. Tiden for jordbruksoppgjøret nærmer seg. Les Erling Kjekstad. Per Olav Lundteigen har vært på et møte noen …. • www.nationen.no

Exit spesialundervisning, eller?

Tirsdag 1. desember arrangerer Utdanningspolitisk forum i Oslo Arbeiderparti åpent møte om Midtlyng-utvalget på Kjeller’n på Helga Engs hus på Universitetet i Oslo.

Les mer på fellesskolen.no

Håper at mange av dere som er engasjerte i saken kommer og deltar i debatten!

Ulovlig vedtak i Stjørdal - enkeltvedtak må fattes på ny

Stjørdal kommune har vedtatt å redusere spesialundervisningen for alle, og trodde det var tillatt. Men Fylkesannen i Nord-Trøndelag fulgte med og fastslo at vedtaket var ulovlig.

I sitt brev datert 10. november skriver Fylkesmannen blant annet:

Fylkesmannen viser til møte med Stjørdal kommune 21. september 2009. Vi viser videre til
vårt brev av 30.09.2009, og kommunens svar av 27.10.2009.

Stjørdal kommune konkluderer i brev av 27.10.2009, med at kommunen ikke vil foreta en ny
saksbehandling av spesialundervisningssakene. Kommunen sin begrunnelse er et krav om et
budsjett i balanse og en likeverdig opplæring for alle elever.

I vårt brev av 30.09.2009, er det vist til at en kommune ikke kan redusere tilbudet til
spesialundervisning på grunnlag av økonomiske hensyn.

Det er videre vist til den særskilte begrunnelsespliken som følger av opplæringsloven § 5-3
siste ledd. Fylkesmannen har henvist til sidetall fra gjeldende veileder om spesialundervisning.
Fylkesmannen merker seg at kommunen i alle sin vedtak, og også som en hovedgrunn for sin
konklusjon, viser til en likeverdig behandling for alle elever. Fylkesmannen vil presisere at
likeverdighetsprinsippet ikke betyr at alle elever får like mye ressurser. Det sentrale er at alle
elever skal gis en mulighet til å nå sine realistiske opplæringsmål. Det betyr at elevene i en del
tilfelle må behandles ulikt mht. ressurser for å nå denne målsettingen, og at hver elev må
vurderes individuelt. Reglene om spesialundervisning er preseptoriske rettighetsbestemmelser
som gjelder for den enkelte elev, og det har som konsekvens at hver sak krever en individuell
begrunnelse og vurdering.

Som en oppsummering legges til grunn at kommunen i sin saksbehandling har fattet ulovlige
vedtak om ressurser til spesialundervisning ved at:
- Kommunen har redusert tilbudet på grunnlag av økonomiske hensyn
- Kommunen ikke har gitt en lovpålagt særskilt begrunnelse iht. opplæringsloven § 5-3
siste ledd
- Kommunen ikke har gitt en begrunnelse og vurdering på individuelt grunnlag.

Fylkesmannen sin konklusjon er at vedtakene er fattet i strid med lovens intensjoner.
Vedtakene er derfor ugyldige.

Her kan du lese mer og finne brevet fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Uviss framtid for de svakeste

Ja, slik lyder et innlegg i Utdanning.no, og her er det en knallhard kritikk av Midtlyngutvalgets rapport (NOU 2009:18 Rett til læring). Innlegget er vel verd å lese, og du finner det her (se under).

utdanning

Nå strømmer det på med uttalelser

Følg med på departementets side hvor de legger ut uttalelsene til NOU 2009:18 Rett til læring (Midtlyngutvalgets rapport) etter hvert som de kommer inn.

Allerede nå ligger det mange spennende uttalelser her – men også noen “dvaske”. Du ser selv fort hvem som har god faglig dekning for konklusjonene side.

Du finner disse her:

høringsuttalelser

Barn med lærevansker, har ikke de krav på spesialundervisning?

Fra avisen Nordlys.no

Dramatisk utvikling for skolen

Utdanningsforbundet fortviler over skolekutt.

- Vårt håp er at det ikke vil bli sånn som dette til slutt. Dette er dramatisk for utvikling i Tromsø skolen, sier hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Tromsø, Grete Theodorsen. I rådmannens forslag til årsbudsjett 2010-2013, kommer det fram at det har blitt 36 færre lærerstillinger til undervisning i Tromsø-skolen fra i fjor til i år. Flere kutt er varslet.

Elevene taper
- 36 færre lærerstillinger betyr blant annet mindre handlingsrom for tilpassa opplæring og mindre tid til hver enkelt elev, sier Theodorsen.
Hun mener det er elevene som taper på dette.
- Færre lærerkrefter går spesielt utover de usynlige barna, og de som har lærevansker, men ikke har krav på spesialundervisning, mener Theodorsen.
I følge henne betyr flere elever per lærer at det vil bli vanskeligere å følge opp lærevansker på et tidlig tidspunkt, noe som fører til at elevene kommer til å slite mer senere.
- All erfaring viser at hvis det ikke blir gitt ei god tilpassa undervisning øker antallet elever som trenger spesialundervisning, sier hun.

Jeg leser altså:
- Færre lærerkrefter går spesielt utover de usynlige barna, og de som har lærevansker, men ikke har krav på spesialundervisning, mener Theodorsen.

Betyr det at Utdanningsforbundet faktisk mener at ”de som har lærevansker” IKKE har krav på spesialundervisning?

Kristins spesialmelding: Læring og fellesskap

Følges av 189 medlemmer.

Neste etappe i gjennomgangen av spesialundervisningen og rettigheter til elever med spesielle behov er avlevert med stortingsmelding Læring og fellesskap – Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov

Det regjeringsoppnevnte utvalget hadde mandat til å vurdere nært sagt alle sider ved spesialundervisningen. Utvalget sin utredning foreligger nå i form av NOU 2009: 18: Rett til læring.

I denne sonen diskuteres utredningen og dens betydning for spesialundervisning og rettigheter til elever med spesielle behov.

Relevante lenker:


Les høringsuttalelser på regjeringens nettside

Hva betyr Sørlandet kompetansesenter for matematikkundervisningen på Samfundets skole?

Hvordan ivareta spisskompetansen?

Norsk skole kan inkludere atferdsvanskelige elever

La elevene få nok ressurser

Kvalitetssikring svikter i skolen

Totalt vikarkaos i klasserommet

Utdanningsdirektoratets rapport om felles nasjonalt tilsyn – 2009

240 barn får ikke hjelp

Strykkarakter til Bømlo-skulen

Ber kommunane skjerpa seg

Bekymret over forslag om nedleggelse

Frykter dårligere hjelp

Kvalt av velvilje eller reddet av handlekraftige politikere

Solhjell: – Veldig bra, men velkjent

- Lærere må slutte med «jukseros»

– Absolutte mangler i innstillingen

Hard kritikk fra Universitetet i Stavanger

- Midtlyngutvalgets utredning bør rett i skuffen

Komplisert å omorganisere spesialundervisningen

Helt uaktuelt å legge ned Øverby

Vi er verken hørt eller omtalt

En skole for alle, også i Oslo

Avvik på enkeltvedtak og PP-tjenestens legitimitet

Halvparten av homofile gutter blir mobbet

Særlig urolige elever ødelegger ikke for sine medelever

Tyskland – europamester i utsortering

Midtlyngutvalget foreslår massiv omorganisering

Opplæring uten vafler

Intervju med James Heckman om diskriminering, arbeidstrening og tidlig opplæring

Får ikke spesialmidler

Tjoret fast i skoletiden Mer om sonen

Origo Kristins spesialmelding: Læring og fellesskap er en sone på Origo. Les mer
Annonse